Оптовий інтернет-магазин запчастин до побутової техніки. Мінімальне замовлення 1000 грн.

Користувача угода

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір із власником ресурсу veraodessa.com на надання послуг з розміщення на сайті veraodessa.com своїх облікових записів . Зазначений договір є громадським, тобто. згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Користувачів . Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цього Договору.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на надання послуг

Власник ресурсу http://veraodessa.com/ іменований надалі Виконавець, з одного боку, та Користувач, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Користувач зобов'язується прийняти та у випадках, передбачених цим Договором, сплатити надані послуги.

1.2. Цей Договір має характер публічної оферти і є еквівалентом "усного договору", і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під Послугами розуміється надання Користувачам:

2.1.1. можливості реєстрації на сайті Виконавця veraodessa.com відповідно до умов цього Договору;

2.1.2. після реєстрації на veraodessa.com користувач отримує можливість замовити товар (сформувати кошик із товарами та надіслати на електронну адресу Виконавця veraodessa.com);

2.2. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення терміну надання послуг Користувач не виставив рекламацію. У разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних послуг вважається підписаним, а послуги - надані належним чином.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач зобов'язаний:

3.1.1.Повідомляти про себе достовірну інформацію як при первинній реєстрації на сайті Виконавця, так і при подальшій зміні повідомлених відомостей питанням, запропонованим у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.1.2. Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання послуг та/або можливості сайту veraodessa.com з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення закону.

3.1.3. Використовувати сайт тільки для цілей, які не суперечать чинному законодавству України.

3.1.4. Не розміщувати на сайті Виконавця інформацію, яка підпадає під обмеження урядових органів. Це зобов'язання зберігає чинність і після розірвання чи припинення терміну дії цього Договору.

3.1.5. Регулярно ознайомлюватися з офіційною інформацією Виконавця щодо надання послуг, а також регулювання відносин Виконавця та Користувача, що опублікована на сайті Виконавця.

3.2. Користувач має право:

3.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Доводити до відома Виконавця вимоги та побажання щодо якості послуг, що надаються.

3.2.3. Вчасно отримувати консультації, необхідні для користування послугами.

3.2.4. Розірвати у будь-який час в односторонньому порядку цей Договір.

3.3. Виконавець має право повністю або частково призупинити надання послуг або розірвати цей Договір в односторонньому порядку у таких випадках:

3.3.1. Не сплати за послуги у встановлені Договором строки до моменту надходження такої сплати.

3.3.2. У разі надання неправильної інформації призупинити або скасувати реєстрацію та припинити надання послуг Користувачеві.

3.3.3. Порушення умов цього Договору – до моменту припинення таких порушень.

3.3.4. Здійснення Користувачем дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет.

3.3.5. Опублікування Користувачем або передача їм необмеженому колу третіх осіб будь-якої інформації, що містить комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

3.3.6. У випадку, коли Користувача було викрито у використанні несанкціонованої розсилки (спам) у будь-якій з його форм.

3.3.7. За рішенням уповноваженого державного органу, ухваленого відповідно до законодавства України.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Надавати Користувачеві послуги відповідно до умов та вимог, викладених у цьому Договорі, та відповідно до законодавства України.

3.4.2. Не розголошувати та не використовувати інформацію щодо діяльності Користувача, яка стала йому відома під час виконання цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Реєстрація та створення на сайті veraodessa.com облікового запису здійснюється безкоштовно.

4.3. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, на момент його укладення визначається Виконавцем і відображається на кожній позиції товару.

4.4. Надання Послуг, що надаються Користувачеві, згідно з цим Договором, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати.

4.5. Оплата послуг здійснюється у гривнях шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.6. Виконавець може запроваджувати додаткові послуги, плата за які стягується окремо. Додаткові послуги надаються Користувачеві лише за його згодою.

4.7. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість товарів з обов'язковим попереднім повідомленням Користувача через інтернет-сайт Виконавця або електронною поштою не менше ніж за 15 днів до набрання чинності.

5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. З метою виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних” № 2297-VI від 01.06.2010р. Користувач дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Користувача.

5.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та подальшої їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем.

5.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Користувача у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

5.4. Користувач погоджується, що Виконавець має право знеособити його персональні дані з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен у знеособленому вигляді.

5.5. Користувач цією згодою доручає Виконавцю як Реєстратору опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі до Інтернету, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

5.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом надсилання Користувачем відповідного розпорядження у простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Користувач погоджується з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- видалення облікового запису Користувача у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.

5.7. Користувач погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, якщо операція, що виконується, вимагає ідентифікації Користувача, як власника доменного імені.

5.8. Права Користувача стосовно його персональних даних визначено у ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь, або не могли їх передбачати.

6.2. До таких обставин відносяться: пожежі, повені, землетруси, цунамі, смерчі, урагани, тайфуни, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні пограбування, аварії на транспорті, в системах енергопостачання та зв'язку, зміна законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб.

6.3. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

6.4. Виконання цього Договору, у повному обсязі чи частково, припиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад три місяці, то Договір вважається розірваним.

7. ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. При тлумаченні умов цього Договору має братися до уваги буквальне значення слів і виразів, що містяться в ньому, встановлюване у разі його неясності шляхом зіставлення з іншими умовами та змістом цього Договору в цілому, а також шляхом з'ясування дійсної волі Сторін з урахуванням мети (предмету) цього Договору. .

7.2 Терміни, вжиті в цьому Договорі у множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки.

7.3. Зміст розділів прийнято для зручності і не підлягають буквальному тлумаченню.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Протягом строку дії цього Договору та протягом трьох (3) років з дня його розірвання, Сторони зобов'язуються обмежувати доступ третіх осіб без законної на те підстави, а також співробітників та посадових осіб, які не беруть участь у виконанні зобов'язань за цим Договором.

8.2. Протягом терміну дії цього Договору та протягом трьох (3) років з дня його розірвання, Сторони зобов'язуються охороняти конфіденційність інформації, яка становить комерційну таємницю та передається Сторонами одна одній під час виконання зобов'язань за цим Договором. Інформація вважається конфіденційною та складовою комерційну таємницю, яка передала її Сторони у тому випадку, якщо в/на ній явно зазначено, що дана інформація є конфіденційною.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.При невиконанні однієї із Сторін будь-якого положення цього Договору спірні питання врегулюються на основі взаємних домовленостей. Якщо вирішення спорів та розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливе, то вони підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2.Користувач самостійно відповідає за зміст інформації, що передається ним чи іншою особою під його мережевими реквізитами (інформація, що авторизує Користувача) по мережі Інтернет та власним ресурсам Виконавця: за її достовірність та чистоту, від претензій третіх осіб та правомірність її розповсюдження.

9.3. Користувач, використовуючи послуги Виконавця та мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто чи іншою особою під його мережевими реквізитами) особи чи майну громадян, юридичних осіб, держави чи моральних принципів суспільства.

9.4. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за затримки, перебої в роботі та неможливість повноцінного використання власних ресурсів Виконавця, які відбуваються прямо чи опосередковано через дії чи бездіяльність третіх осіб та/або непрацездатність транспортно-інформаційних каналів, що знаходяться за межами власних ресурсів Виконавця.

9.5. Виконавець несе відповідальності за якість ліній зв'язку, якщо їх організують інші організації.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за не отриманий прибуток та втрачений зиск, а також за будь-які непрямі збитки, завдані Користувачем у період використання або не використання послуг Виконавця.

9.7. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж та ресурсів, Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування мережі Інтернет або її частин, так само як і за їх доступність для Користувача.

9.8. Виконавець не несе відповідальності і не дає гарантій явних чи неявних (зокрема гарантій дотримання прав чи придатності для конкретної мети) на будь-яку інформацію, товар чи послугу, отримані через Інтернет, у тому числі, якщо вони розміщені на власних ресурсах Виконавця.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій та якості послуг, що надаються Користувачеві, якщо вони явно не описані в Договорі.

9.10. Виконавець не несе відповідальності за якість, безпомилковість та відсутність шкідливих компонентів у використовуваному на серверах Виконавця та інших серверах мережі Інтернет або запропонованому Користувачеві програмному забезпеченні, якщо таке не розроблено самим Виконавцем.

9.11. Користувач бере на себе повну відповідальність і всі ризики, пов'язані з використанням Інтернету через ресурси та/або послуги Виконавця.

9.12. Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення яких було допущено під час реєстрації або розміщення інформації самим Користувачем.

9.13. Виконавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на сайті veraodessa.com, включаючи їхнє відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках сайту veraodessa.com, так і іншими можливими способами.

9.14. Вся розміщена на сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі сайту veraodessa.com не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, та несуть повну відповідальність перед власником інформації за неправомірне використання.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з реєстрації користувача на ресурсі veraodessa.com.

10.2. Договір укладається на невизначений термін за умови своєчасної та повної оплати Користувачем послуг Виконавця.

10.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Користувача електронною поштою. Ці зміни Договору набирають чинності через десять днів після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Користувач не направив своїх вмотивованих заперечень проти зміни умов Договору. У цьому випадку зміни до Договору набувають чинності після врегулювання сторонами спірних моментів.

10.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних із зміною умов цього Договору, Виконавець має право відмовитись від Договору та припинити надання послуг.

10.5. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від послуг Виконавця.

10.6. У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Користувача залишок перерахованих ним коштів поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Користувачеві на невикористану суму інші послуги.

10.7. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Ви щойно додали до кошику:
Оформити замовлення Продовжити покупку